Organisation

Länsbildningsförbundet Sörmland är ett regionalt samverkansorgan för folkbildningen i Sörmland som samlar länets studieförbund, folkhögskolor och Länsbiblioteket Sörmland i en gemensam organisation. Länsbildningsförbundets uppdrag utöver fördelning av kommunbidrag och landstingsbidrag är att samla och göra folkbildningen tydlig genom information och opinionsbildning.

Styrelse

Länsbildningsförbundets styrelse består av sex ordinarie ledamöter och fyra suppleanter. Ordförande, vice ordförande, två ordinarie ledamöter och två suppleanter från studieförbunden, en ordinarie ledamot och en suppleant från folkhögskolorna, en ordinarie ledamot och en suppleant från Länsbibliotek Sörmland. Adjungerad är ordföranden i studieförbundsgruppen.

 

Studieförbundsgrupp

Studieförbundsgruppen består av en representant från de av staten godkända studieförbunden. Frågor som är studieförbundsspecifika behandlas i studieförbundsgruppen.

 

Folkhögskolegrupp

Folkhögskolegruppen består av rektorerna för de fyra aktiva folkhögskolorna i länet.


Medlemmar

Arbetarnas Bildningsförbund (ABF)
Studieförbundet Bilda för kyrka och samhälle (Bilda) 
Folkuniversitetet (FU)
Ibn Rushd
Kulturens
Medborgarskolan
Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV)
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Vuxenskolan (SV)

Eskilstuna folkhögskola
Nyköpings folkhögskola
Stensunds folkhögskola
Åsa folkhögskola

Biblioteksutveckling Sörmland
SISU Idrottsutbildarna

 

Reseräkningsblanketter att ladda ner:

Blankett för medarbetare på Lbf, ordförande samt vice ordförande


Blankett för förtroendevalda samt för övriga


Rekvisitionsblankett för studieförbunden

Historik

I mer än hundra år har människor i Sverige samlats för att tillsammans studera på egna villkor, ta del av föreläsningar och delta i kulturprojekt. Då som nu var motiven att stärka sina möjligheter att påverka de egna livsvillkoren, och att förändra missförhållanden i samhället.

Södermanlands läns bildningsförbund (numera Länsbildningsförbundet Sörmland - LBF) bildades 1936. En av initiativtagarna var Nils Lindhe, kontorist från Skogstorp, som på sin fritid var verksam som distriktsstudieledare i Södermanlands ABF-distrikt. På årsmötet valdes biskop Gustaf Aulén som ordförande. Elva organisanationer deltog.

Länsbildningsförbundet Sörmland (LBF) är idag ett samverkande organ för folkbildningen i Sörmland och en mötesplats där samtal förs för att stärka folkbildningen och bevaka folkbildningens intressen. LBF företräder medlemmarna i olika sammanhang. LBF driver tillsammans med studieförbund, folkhögskolor och bibliotek olika projekt.