top of page
Länsbildningsförbundet Sörmlands Integritetspolicy

 

Personuppgiftsansvar
Länsbildningsförbundet Sörmland (org.nr 818500-6239) är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter och ansvarar för att personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

De lagliga grunderna för behandling av personuppgifter
För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder att för att Länsbildningsförbundet Sörmlands (LBF) behandling ska vara laglig krävs att den är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, för att fullgöra rättsliga förpliktelser, nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person eller för att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning.
Personuppgifter kan också behandlas om det finns samtycke.


Alla behandlingar ska finnas i en gemensam förteckning. Det gör att LBF på ett systematiskt sätt kan kontrollera att behandlingar har en rättslig grund.

Insamling och behandling av personuppgifter
LBF samlar endast in och behandlar personuppgifter som är relevanta för de angivna ändamålen med de register som förs.


Så här behandlar LBF personuppgifter om anställda och uppdragstagare
Som arbetsgivare får LBF lagligt behandla personuppgifter om anställda och uppdragstagare i den utsträckning det är nödvändigt för att fullgöra anställnings- eller uppdragsavtalet.


Så här behandlar LBF personuppgifter om arbetssökande
Personuppgifterna kommer bara att användas inom LBF för rekryteringsändamål. Uppgifterna är endast åtkomliga för personer som arbetar med rekryteringen. Dina uppgifter i samband med ansökan, CV, personligt brev och annan information som du lämnar kommer att lagras hos oss i 6 månader efter att rekryteringsärendet avslutats och gallras därefter.


Personuppgifterna för den som anställs kommer att bevaras.


Så här behandlar LBF personuppgifter vid anmälningar till utbildningar, möten och konferenser
Personuppgifter (namn, adress, telefonnummer och e-post) som lämnas i samband med anmälningar till utbildningar, konferenser och andra evenemang sparas bara så länge som det krävs för administrationen av utbildningen eller konferensen.

Lagringstider
Personuppgifter rensas, gallras regelbundet. De personuppgifter LBF samlar in behandlas för olika ändamål och sparas därmed under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och skyldigheter enligt lag. Personuppgifter sparas dock aldrig under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka de behandlas.


Anställdas personuppgifter raderas kort tid efter det att anställningen avslutats. Det avser exempelvis arbetstagarens e-postkonto eller uppgifter om arbetstagare på webbplatser.
Andra personuppgifter kan det vara nödvändigt att bevara under en längre tid, exempelvis uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av pension.


Lämnas personuppgifter ut till andra mottagare?
LBF är skyldig att lämna personuppgifter till statliga myndigheter, landsting, bank samt försäkring– och pensionsbolag på det sätt som verksamheten kräver.


Säkerhetsåtgärder
LBF vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att den information som LBF behandlar skyddas från obehörig åtkomst, förändring och förstörelse.


All utveckling av våra system, tjänster och verksamhet i övrigt sker med respekt för den
personliga integriteten och med beaktande av dataskyddslagstiftningen.


Dina rättigheter
LBF ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

 

LBF kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller komplettera personuppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.


Beroende på vilken laglig grund behandlingen bygger på har du rätt till radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre behövs för de ändamål de samlats in för. Det kan dock finnas lagkrav som gör att LBF inte omedelbart får radera dina personuppgifter.


Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.


Begäran om registerutdrag och rättelse
Du har rätt att efter ansökan kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som LBF
registrerar och behandlar i sina register om dig. Kontakta oss skriftligen (brev eller e-post)
samt ange ditt namn, personnummer, postadress, telefonnummer och e-postadress (som använts i kommunikation med LBF). Utdraget sänds till din folkbokföringsadress.

bottom of page