top of page

"Bildning är det du kommer ihåg efter att du glömt bort vad du lärt dig" - Ellen Key

Det finns olika sätt att förklara vad folkbildning är. Ett är dock säkert - folkbildningen har varit en viktig kraft för att stärka demokratin i Sverige sedan mitten av 1800-talet. Då folkrörelsernas verksamheter startade insåg man att det finns ett samband mellan grundläggande fri kunskap och möjligheterna att påverka den situation som du som människa lever i. Det var sant då, och det gäller även i dag. I dag handlar demokrati mycket om att kunna utöva sina medborgerliga rättigheter även i det digitala samhället.

För att trivas och växa som människor behöver vi utveckla våra kreativa och sociala sidor. Folkbildningen ger en möjlighet till detta. Folkhögskolor och studieförbund har ett brett utbud av kurser och cirklar som ser till hela människan. Biblioteken ger dig möjlighet att utveckla kunskaper såväl i yrkeslivet som privat.

 
Vad är då utmärkande för folkbildning? 

 

Folkbildning är utbildning och bildning för vuxna som kännetecknas av följande:

Lärande i gemenskap

Folkbildning är lärande i gemenskap. Studiecirkeln är det främsta uttrycket för detta. En liten grupp som genom studier, samtal och samarbete bildar sig – och når de mål de själva har satt upp. I folkhögskolan sker det genom både långa och korta kurser.

• Frihet

I folkbildningen bestämmer människor själva vad, hur och när de ska lära. Folkbildningens deltagare har stort inflytande. Studieförbunden är självständiga organisationer med olika profil och inriktning. I folkhögskolornas korta och långa kurser utgår vi ifrån deltagarnas förutsättningar och behov.

• Stark anknytning till folkrörelserna

Folkbildning och folkrörelser hänger ihop. De flesta studieförbund har folkrörelser som medlemmar. En stor del av alla cirklar och kulturprogram genomförs i samarbete med föreningar. Studieförbunden bidrar genom det till civilsamhällets utveckling och förnyelse.

En del av folkhögskolorna är landstingsfinansierade, andra är rörelsefolkhögskolor. Även folkhögskolorna har olika profilinriktningar.

 

Läs mer om folkbildning hos Studieförbunden i samverkan och Folkbildningsrådets hemsida

FOLKBILDNING

• Fri och frivillig

Folkbildningen utgår från människors egen vilja att söka kunskap och insikt. Det är alltid frivilligt att delta i studieförbundens cirklar och kulturprogram.

Bildning har ett egenvärde

Inom folkbildningen behöver du inte lära för något särskilt syfte. För många är det just lusten att lära och det personliga intresset som styr. Och inom folkbildningen är det skäl nog.

bottom of page